Privacy Statement

Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof, gevestigd aan de Laan te Rhijnhof 4, 2332 HZ te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.rhijnhof.nl
Laan te Rhijnhof 4, 2332 HZ te Leiden
Tel: 071 – 532 06 09 (keuze 2).
E-mail: info@rhijnhof.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Beheer Begraafplaats “Rhijnhof” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Naam (eigen naam)
 • Voornamen (voluit)
 • Voorletters
 • Voorvoegsels
 • Naam partner
 • Titulatuur
 • Adres/Postadres
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • E-mail adres
 • Web adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • IBAN nummer en BIC nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rhijnhof.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Stichting Beheer Begraafplaats “Rhijnhof” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze wettelijke dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van een nieuwsbrief en/of enquête dan wel informatie folder.
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof) tussen zit.

Stichting Beheer Begraafplaats “Rhijnhof” gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen
Uitvaartsuite:

 • Uitvaartsuite is een programma dat is ontwikkeld door Trobit. Via dit programma worden de uitvaarten, zowel de begrafenissen als de asbestemmingen, verwerkt.
 • In dit programma worden de gegevens van de uitvaartondernemer, de overledenen en de recht- of belanghebbende of aanvrager verwerkt.
 • In dit programma worden alle bijzonderheden, de uitvaart aangaande, genoteerd. Dit kunnen zaken zijn over het gebruik van faciliteiten en diensten.
 • In dit programma worden de gegevens met betrekking tot een specifiek graf toegekend aan de overledene.
 • De invoering van de gegevens van recht- of belanghebbende of aanvrager heeft betrekking op het contact, de uitvaart, de rusttermijn of alles aangaande het graf.
 • De invoering van de gegevens van recht- of belanghebbende heeft betrekking op de verzending van facturen t.b.v. grafrechten of anderszins.
 • De invoering van de gegevens van recht- of belanghebbende heeft betrekking op het verzenden van mailingen of direct marketing. Indien aan wordt gegeven dat men dit niet op prijs stelt wordt het mailadres uit deze bestanden verwijderd.
 • Gegevens worden niet doorgesluisd naar derden en worden derhalve alleen voor het bovenstaande gebruikt.

IBANC Software:

 • IBANC Software is een softwareproduct waarmee betaal- en incassobatches gemaakt kunnen maken die voldoen aan de nieuwe SEPA richtlijnen, inclusief het beheer van bankgegevens, adressen en incassomandaten.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

 • Informatie van rechthebbende/belanghebbende tot twee jaar na afloop van de periode waarvoor het graf is gehuurd tenzij toestemming is verleend om geïnformeerd te worden over activiteiten van de begraafplaats.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met recht- of belanghebbende of aanvrager, als hiermee voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rhijnhof.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rhijnhof.nl